Regulamin1. Postanowienia ogólne


  1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Serwis No-IP.pl, którego właścicielem jest firma CONSERIT Wojciech Sawaściuk z siedzibą w Krakowie.

  1.2. Wymienione w Regulaminie terminy użyto należy rozumieć w podanym niżej znaczeniu:


  Regulamin
  niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług na rzecz Abonentów, uprawnienia i obowiązki Abonentów oraz Serwisu No-IP.pl, którego właścicielem jest firma CONSERIT Wojciech Sawaściuk z siedzibą w Krakowie;
  Operator
  Serwis No-IP.pl, którego właścicielem jest firma CONSERIT Wojciech Sawaściuk z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmuntowskiej 33/3, 31-314 Kraków. NIP: 763-182-16-90, REGON: 121014340 ;
  Kontrahent
  podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadający zdolność do zaciągania w imieniu własnym zobowiązań i nabywania praw, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do realizacji świadczeń wynikających z Umowy, w oparciu o: Regulamin/Regulaminy specjalne i Cennik;
  Abonent
  Konsument w rozumieniu postanowień Regulaminu (lub inne podmioty), posiadający zdolność prawną, który zawarł umowę o świadczenie Usług określonych niniejszym Regulaminem;
  Konsument
  osoba fizyczna, która korzysta z usługi/czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Zamówienie usługi
  wprowadzenie przez Kontrahenta poprzez Serwis, środowisko komunikacji elektronicznej informacji niezbędnych do zawarcia Umowy oraz uruchomienia Usługi /Usług obejmujących działalność Serwisu;
  Umowa/Umowa abonamentowa
  umowa o świadczeniu Usług, określonych w niniejszym Regulaminie, w tym również Umowa abonamentowa, rozliczana okresowo w cyklicznych rozliczeniach;
  Okres rozliczeniowy
  okres rozliczenia Usług świadczonych w systemie abonamentowym, określony szczegółowo w Cenniku usług lub/i Regulaminach specjalnych Serwisu;
  Odnowienie usług
  zawarcie/kontynuacja Umowy o świadczenie Usług na kolejny okres rozliczeniowy;
  Opłata Abonamentowa
  opłata uiszczana przez Abonenta tytułem rozliczenia za świadczenie Usługi w danym okresie rozliczeniowym względem Serwisu;
  Usługi

  - obsługa Rejestracji domeny, jej nazwy, utrzymanie domeny we właściwym Rejestrze prowadzonym przez Organizacje ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry domen (utrzymywanie domeny, to zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta, a także udostępnienie systemów przetwarzania tych danych: Rejestracja i obsługa domen),

  - utrzymanie oraz administracja domeną DNS,

  - dynamiczny DNS,

  - inne, aktualne usługi.

   

  Domena

  domena internetowa jest elementem adresu DNS, czyli systemu nazw domenowych, którego celem jest nazywanie określonych urządzeń znajdujących się w internecie. Innymi słowy to unikalny adres internetowy, dzięki któremu można dotrzeć do wybranego serwera, zamieniając nazwę łatwą do zapamiętania - na adres IP.

  Rejestracja domeny

  umieszczenie przez Rejestratora domeny oraz przypisanej jej nazwy wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów DNS w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, w głównym serwerze DNS tej strefy;

  Organizacje prowadzące rejestr domen/Rejestrator
  Rejestrator - podmiot/podmioty pierwotnie umocowane do administrowania, zarządzania domenami, a także przypisanymi do nich nazwami domen.
  ICCAN- (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów) to instytucja odpowiedzialna za ustalanie struktury, przyznawanie nazw domen internetowych, a także za nadzór nad serwerami DNS na całym świecie.
  NASK – (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) jednostka badawczo rozwojowa, pełniąca funkcję rejestru domen internetowych (DNS), podmiot zarządzający systemem domen w domenie pl.
  WHOIS – publicznie dostępna baza domen, którą zarządza Rejestrator, bądź inny podmiot upoważniony przez niego, właściwy dla danego rozszerzenia domeny. Operator danego typu domen reguluje sposób i rodzaj udostępnianych danych.
  Rejestr

  rejestr domen oraz nazw domen, który jest prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Rejestratora - Organizacje prowadzące rejestry domen;

  Cennik usług
  aktualnie obowiązujący Cennik publikowany na stronie www.no-ip.pl obejmujący listę Usług pozostających w ofercie Serwisu, ich cenę w odniesieniu do określonego okresu rozliczeniowego;
  Regulaminy specjalne
  regulaminy opublikowane w Serwisie, określające warunki świadczenia usług na warunkach innych niż wynikających z Regulaminu oraz Cennika.
  Serwis
  serwis internetowy Serwis, którego właścicielem jest firma CONSERIT Wojciech Sawaściuk z siedzibą w Krakowie, za pomocą którego Kontrahenci i Abonenci mogą podejmować czynności związane z zawarciem Umowy o świadczenie Usług oraz jej wykonywaniem;
  Panel Klienta
  część Serwisu przeznaczona dla Abonentów, którzy za jego pomocą mogą dokonywać czynności w ramach zawartej Umowy o świadczenie Usług, zamówić nowe usługi itp.;
  Konto Abonenta
  indywidualnie przypisane Abonentowi konto w Panelu Klienta, do którego jest możliwy dostęp jedynie po wpisaniu unikalnego identyfikatora oraz hasła Abonenta. W ramach konta Abonent może dokonywać bieżącej obsługi w zakresie Usług, które wynikają z zawartej Umowy;
  Użytkownik Konta Abonenta
  to Abonent lub inna osoba uprawniona, której Abonent na podstawie odrębnego stosunku prawnego, powierzył przeprowadzenie czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem w imieniu i na rzecz Abonenta Umowy z Serwisem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Abonenta dostępu do Konta Abonenta (unikalnego identyfikatora oraz hasła zabezpieczającego);
  Użytkownik

  to każdy internauta, który korzysta z Serwisu w sposób bierny lub czynny (np. korzystanie z Usług), bez względu na to czy korzystanie z Serwisu wiąże się z opłatami za Usługę/Usługi, czy też ma charakter bezpłatny.

  1.3. Serwis udostępnia w sposób ciągły Regulamin oraz Regulaminy specjalne nieodpłatnie przed zawarciem Umowy abonamentowej oraz w trakcie jej trwania na stronie www.no-ip.pl;

  1.4. Kontrahenta/Abonenta obowiązuje zakaz wprowadzania treści niezgodnych z prawem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).2. Umowa


  2.1. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest Umową, która upoważnia Serwis (po opłatach określonych w Cenniku) do Rejestracji domeny i jej nazwy w odpowiedniej Organizacji/instytucji prowadzącej rejestr oraz powierza Serwisowi obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu oraz na rzecz Abonenta. Umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą, gdy Kontrahent wypełnia formularz zamówienia w Serwisie, rejestruje się lub aktywuje inną usługę w serwisie, zaś Operator otrzymuje zgłoszenie (np. poprzez formularz zamówienia) aktywowania usługi Serwisu. Złożenie Zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennikiem i akceptuje wszystkie wymienione postanowienia i warunki.

  2.2. Złożenie Zamówienia na Usługę, uiszczenie opłaty za Usługę/Usługi serwisu, przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej Usługi do Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, odpowiedniego Regulaminu specjalnego przewidzianego dla tej Usługi oraz Cennika.

  2.3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, wyznaczony okresem rozliczeniowym Usługi wynikającym z postanowień Regulaminu lub Cennika, pod warunkiem, że Regulamin specjalny nie przewiduje innego okresu trwania Umowy ustanowionego dla wybranej Usługi (np. promocji).

  2.4. Podczas złożenia zamówienia na Usługę/Usługi Serwisu Kontrahent zobowiązany jest do podania poniższych danych:

  2.4.1. Kontrahent, który nie jest Konsumentem:

  • imię i nazwisko/nazwa podmiotu – zgodna z odpisem z właściwego rejestru lub zgodna z aktem powołania tego podmiotu,
  • imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,
  • adres siedziby podmiotu,
  • aktualny adres e-mail,
  • telefon kontaktowy,
  • NIP,
  • login do Panelu Klienta,
  • hasło do Panelu Klienta.

   2.4.2. Konsument:

  • imię i nazwisko,
  • adres zameldowania, adres do korespondencji,
  • aktualny adres e-mail,
  • telefon kontaktowy,
  • login do Panelu Klienta,
  • hasło do Panelu Klienta.

  2.5. Kontrahent jest zobowiązany do podania pełnych, prawidłowych i aktualnych danych osobowych, które będą go jednoznacznie identyfikować. Wszelkie zmiany w podanych danych, muszą być zaktualizowane w przeciągu 7 dni od wystąpienia zaistniałej zmiany (aktualizacja jest możliwa poprzez Panel Klienta).

  2.6. Serwis jest uprawniony do weryfikacji podanych danych poprzez wszelkie prawnie dostępne środki. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych danych, Serwis może domagać się od Kontrahenta dostarczenia dokumentów lub ich kopii, które potwierdzą podane dane (w terminie 3 dni roboczych) pod groźbą odmowy zawarcia Umowy albo rozwiązania takiej Umowy z Abonentem, które to rozwiązanie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym.

  2.7. Podstawową drogą komunikacji między Kontrahentem/Abonentem a Serwisem jest korespondencja drogą mailową. W związku z tym Kontrahent/Abonent jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego adresu e-mail, na który będą przesyłane wszelkie informacje, komunikaty itp. ze strony Serwisu. Serwis nie odpowiada za niedostarczenie informacji/komunikatów, którego powodem jest nieprzedłużenie ważności usług, nieaktualny adres e-mail.

  2.8. Kontrahent będący użytkownikiem Konta Abonenta, niebędący jednocześnie Abonentem, upoważniając do korzystania z Konta Abonenta osobę trzecią ponosi odpowiedzialność za istnienie po jego stronie pełnomocnictwa /upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Abonenta, obejmującego swoim zakresem umocowanie do zawarcia Umowy na warunkach Regulaminu i Regulaminów specjalnych i Cennika. W razie braku istnienia pełnomocnictwa lub upoważnienia, bądź w przypadku przekroczenia ich warunków, Użytkownik Konta Abonenta ponosi odpowiedzialność względem Serwisu na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

  2.9. Użytkownik Konta Abonenta, który nie jest jednocześnie Abonentem, ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za obecność po jego stronie uprawnienia do wykorzystania danych podmiotów, na rzecz których będzie świadczona Usługa/Usługi i jest zawarta Umowa.

  2.10. Klient/Kontrahent jest zobowiązany do korzystania z Usług Serwisu na zasadach nienaruszających przepisów prawa polskiego, powszechnie panujących zasad prawa międzynarodowego, dobrych obyczajów i nie naruszając praw osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie itp.).3. Warunki świadczenia Usług

 

3.1. Rejestracja i obsługa domen


  3.1.1. Kontrahent/Abonent zostaje wyłącznym dysponentem rejestrowanej domeny, jest wpisywany jako właściciel domeny do bazy WHOIS (chyba, że właściwe przepisy charakterystyczne dla danego Rejstratora – mówią inaczej), do bazy Rejestratora są przekazane pełne wprowadzone przez Kontrahenta dane osobowo – adresowe Kontrahenta. Operator reprezentuje/pośredniczy między Kontrahentem a Rejestratorem.

  3.1.2. Serwis zajmuje się obsługą rejestracji domen oraz ich nazw, a także utrzymaniem tych domen w Rejestrach i działaniami polegającymi na zarejestrowania nazwy domeny na rzecz Abonenta oraz jej utrzymania/obsługi w okresie rozliczeniowym wynikającym z zawartej umowy. Serwis nie odpowiada za prowadzenie Rejestru domen. Organizacjami prowadzącymi rejestr domen są:

 • dla domen .eu – zastosowanie mają ustalenia EURid, których treść jest dostępna na stronie: www.eurid.eu;
 • dla domen z polskimi rozszerzeniami – zastosowanie mają ustalenia zawarte w dokumencie: „Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK” http://www.dns.pl/regulamin.html;
 • dla domen globalnych – zastosowanie mają ustalenia zawarte w dokumencie: „Zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych”, Kontrahent i Operator zobowiązani są do przestrzegania postanowień ICANN zawartych w dokumencie „Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy”, który jest dostępny na stronie www.icann.org/udrp/;

  3.1.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Kontrahenta/Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK). Operator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrację domeny/domen, która została dokonana w złej wierze, z niezgodnymi z prawem zamiarami i zgłoszenia roszczeń do określonej domeny przez inny podmiot. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wyrządzoną Kontrahent/Abonent poprzez działanie bądź zaniechanie działań przez Rejstratora (z wyjątkiem sytuacji, w której szkoda zaistniała w wyniku zaniechań działań Operatora).

  Operator na prośbę Kontrahent/Abonent może udostępnić regulamin NASK dotyczący utrzymania nazw domen przed zawarciem Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy. Wymieniony regulamin nie stanowi jednakże elementu Umowy, która zostaje zawarta pomiędzy Serwisem i Kontrahent/Abonent .

  3.1.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za działania Kontrahenta/Abonenta, które są niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen ( zapis ten dotyczy rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych) .

  Kontrahent/Abonent jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem danego Rejestratora.

  Serwis, na prośbę Kontrahenta/Abonenta może udostępnić zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulaminy tych organizacji dotyczące utrzymania nazwy domeny lub warunki utrzymania nazw domen internetowych w poszczególnych rejestrach, w treści i oryginalnej formie udostępnionej/opublikowanej przez w/w Organizacje. Wymienione dokumenty dotyczące w/w Organizacji oraz warunków/zasad utrzymania domen internetowych nie są jednakże elementem Umowy/Umów, która jest zawierana między Serwisem a Kontrahentem/Abonentem, Serwis zawiera umowę z właściwą Organizacją w imieniu Kontrahenta/Abonenta, w celu rejestracji nazwy domeny.

  3.1.5. Złożenie zamówienia na domenę u Operatora nie jest równoznaczne z rejestracją nazwy domeny i nie stanowi oferty (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Aby rzeczywista rejestracja została dokonana, muszą zostać zrealizowane poniższe warunki:

 • nazwa domeny musi być dostępna w chwili realizacji zamówienia przez operatora,
 • otrzymanie przez Serwis określonej Cennikiem pełnej wpłaty za zamówioną usługę,
 • spełnienie przez zamówioną domenę/zamawiającego wymagań Rejestratora danego typu domeny (odnośnie np. dozwolonych nazw),
 • pozytywna weryfikacja przeprowadzona przez Rejestratora (odnośnie domen, których tego typu postępowanie dotyczy).

 

 

 

 

  3.1.6. Złożenie zamówienia w Serwisie na nazwę domeny, po akceptacji Regulaminu, jest uważane za równoznaczne z oświadczeniem Kontrahenta/Abonenta, iż udziela zgody by Serwis reprezentował go przed Organizacją prowadzącą rejestr domen. Oznacza także upoważnienie Serwisu do zawarcia umowy o rejestrację domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami rejestracji oraz utrzymania nazw domen internetowych określonymi przez Organizacje prowadzące dany rejestr, lub też stanowi upoważnienie dla Serwisu do zawarcia umowy odpowiednim przedstawicielem w kraju, w którym domena ma zostać zarejestrowana, a którego zadaniem jest umożliwienie Kontrahentowi/Abonentowi korzystania z domeny w danym kraju (szczegóły są określone w warunkach rejestracji domeny w danym kraju).

  3.1.7.Udzielenie zgody na reprezentowanie Kontrahenta/Abonenta przez Operatora obejmuje wszelkiego rodzaju czynności dotyczące domeny: zmiany Abonenta domeny bądź zmiany jego danych, usunięcia domeny, zmiany delegacji domeny, odnowienia domeny.

  3.1.8. Serwis zobowiązuje się do zachowania postanowień regulaminów rejestracji i utrzymania domeny we właściwym Rejestrze, w zakresie świadczenia Usługi rejestracji domen w rejestrze prowadzonym przez właściwą Organizację prowadzącą rejestr.

  3.1.9. Serwis w razie potrzeby może zwrócić się do Kontrahenta/Abonenta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Zamówienia lub dokumentów koniecznych do rejestracji domeny, które są konieczne zdaniem Organizacji prowadzących rejestry domen potwierdzających np.: dane Kontrahenta/Abonenta podane w zamówieniu, upoważnienie osób działających w imieniu Kontrahenta/Abonenta, a także prawo Kontrahenta/Klienta do danej domeny.

  3.1.10. Kontrahent/Klient oświadcza, iż składając zamówienie na Usługę rejestracji domeny nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie niejasności/spory związane z tym zagadnieniem rozstrzygane są i będą bez udziału Serwisu. Jeżeli Serwis poniesie szkody, spowodowanej używaniem przez Kontrahenta/Abonenta nazwy domeny naruszającej prawa osób trzecich, Abonent ponosi w stosunku do Serwisu odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

  3.1.11. Serwis może nie zgodzić się na wykonanie Usługi rejestracji domeny i jej nazwy, bądź usunąć domenę w trybie natychmiastowym bez informowania Użytkownika, jeżeli:

  - aktualnie jest przeprowadzana rejestracja tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią bądź jej wcześniejsze zarejestrowanie;

  - w zamówieniu zostaną podane nieprawdziwe/niekompletne bądź błędne dane;

  - brak dostarczenia koniecznych dokumentów w wyznaczonym przez Serwis terminie;

  - wprowadzenia zmian w formie pisemnej wniosku (w porównaniu do treści wprowadzonej do wersji elektronicznej wniosku);

  - występuje dostarczenie wniosku w formie pisemnej (w wypadku, gdy jest on konieczny) po upływie określonego terminu do Serwisu;

  - występuje brak usunięcia błędów we wniosku w terminie wyznaczonym przez Serwis;

  - Organizacje prowadzące rejestr wskażą przyczyny, które są niezależne od Serwisu. W takiej sytuacji Serwis zobowiązuje się do przekazania informacji Kontrahentowi/Abonentowi, wskazując przyczynę odmowy rejestracji domeny lub usunięcia domeny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych;

   3.1.12. Jeżeli nazwa domeny, która zostanie wybrana przez Kontrahenta/Klienta będzie niedostępna, Serwis może dokonać na pisemne życzenie Kontrahenta rejestracji alternatywnej nazwy domeny, uruchomienia innej usługi bądź dokonać zwrotu dokonanej wpłaty.


   

  3.2. Dynamiczny DNS

   


   3.2.1. Dynamiczny DNS (Dynamic Domain Name System, dynamiczny system nazw domenowych) to usługa sieciowa, pozwalająca urządzeniom sieciowym (np. routerom, systemowi komputerowemu korzystającego ze stosu IP), w czasie rzeczywistym zakomunikować serwerowi nazw zmianę obecnej konfiguracji DNS w postaci skonfigurowanych domen, adresów i innych danych zamieszczonych w rekordach DNS.

   3.2.2. Serwis umożliwia przypisanie do aktualnie używanego adresu IP stałej, niezmiennej nazwy. Dzięki temu Użytkownik może być widoczny w sieci zawsze pod tym samym adresem.

   3.2.3.Serwis udostępnia bezpłatnie domeny, w ramach których Użytkownik może wybrać odpowiadające mu nazwy, a następnie wprowadzić dane adresy. Aktualnie domeny, z których Użytkownicy mogą korzystać to: no-ip.pl i no-ip.eu.

   3.2.4. Program klienta obecnie jest dostępny dla systemów: Windows, Linux i FreeBSD oraz na wybrane routery sprzętowe.

   3.2.5. Użytkownik może wybrać dowolne (wolne/dostępne) nazwy, nie naruszające dóbr osób trzecich. Powstałe spory są/będą rozwiązywane z wyłączeniem udziału Serwisu.

   3.2.6. Jeżeli Serwis poniesie szkody, spowodowane używaniem przez Użytkownika nazwy lub innych treści naruszających prawa osób trzecich lub przepisy prawa, Użytkownik może ponieść względem Serwisu odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

   3.2.7. W zakresie udostępnianych bezpłatnych domen, Serwis ma prawo by odmówić założenia nazwy, a także usunięcia danej nazwy bez wskazywania powodu usunięcia, powiadamiając Użytkownika drogą mailową (na podany przez Użytkownika adres mailowy). Komunikat/informacja przesłana na w/w adres jest uważana za dostarczoną, Serwis nie odpowiada, za nieodebranie wiadomości przez Użytkownika wynikające z jego niedopatrzenia/podania nieaktualnego adresu mailowego/problemów technicznych Użytkownika, bądź jego konta mailowego, itp. Użytkownik sam odpowiada, za umieszczenie swoich aktualnych danych w Serwisie oraz liczbę/częstotliwość logowań w Serwisie.

   3.2.8. Konta, które posiadają założoną tylko bezpłatną usługę dynamicznego DNS-u, a na które Użytkownik nie logował się przez 6 miesięcy mogą zostać skasowane wraz z założonymi nazwami. W tym wypadku Serwis nie musi informować Użytkownika o usunięciu jego konta, gdyż takie konto jest uważane za nieaktywne.


  3.3. Inne usługi


   3.3.1. Do innych Usług pozostających w ofercie Serwisu odnoszą się Regulaminy specjalne określające warunki korzystania z tych Usług. Niniejszy Regulamin stosuje się w sprawach nie uregulowanych w Regulaminach specjalnych.  4. Odnowienie Usług


  4.1. Zasady odnawiania Usług


   4.1.1. W Serwisie odnowienie Usługi odnoszone jest wyłącznie w stosunku do Usług świadczonych w ramach Umowy abonamentowej.

   4.1.2. Serwis poinformuje Abonenta o terminie zakończenia aktualnej Umowy abonamentowej 30 dni przed zakończeniem obowiązywania w/w Umowy. Jednocześnie Abonent będzie miał możliwość ponownego zawarcia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy.

   4.1.3. Zawarcie Umowy przez Abonenta na Odnowienie Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, skutkuje wprost odniesieniem postanowień Regulaminu do tak zawartej Umowy.

   4.1.4. Decyzja o Odnowieniu usługi przez Abonenta zobowiązuje go do wpłaty na konto Serwisu pełnej opłaty ustalonej według Cennika, w terminie nie później niż na 14 dni przed terminem końca okresu ważności Umowy dotyczącej pełnionej Usługi.

   4.1.5. Serwis zobowiązuje się do odnowienia Usługę na kolejny okres rozliczeniowy nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora.

   4.1.6. W przypadku braku Odnowienia Usługi a tym samym braku dokonania wpłaty przez Abonenta na kolejny okres rozliczeniowy w terminie wskazanym w Regulaminie, Umowa w zakresie świadczenia w/w Usługi wygasa ze skutkiem natychmiastowym na koniec okresu rozliczeniowego, za który Abonent dokonał zapłaty ( za wyjątkiem sytuacji, gdy strony zastrzegły inaczej zastrzegły Umowie).

   4.1.7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki braku Odnowienia Usług przez Abonenta.

   4.1.8. Abonent ma prawo do Odnowienia Umowy i dokonania wpłaty w dowolnym terminie przed upływem terminu ważności dotychczasowej Umowy.


  4.2. Odnowienie Usług rejestracji i utrzymania domen


   4.2.1. Domeny są odnawiane i rejestrowane przez Organizacje prowadzące rejestr na podstawie ustalonego harmonogramu zapisanego w systemie tych Organizacji. Serwis nie odpowiada za ewentualne opóźnienia związane z harmonogramem bądź problemami technicznymi w/w Organizacji.

   4.2.2. Jeżeli Organizacje prowadzące rejestr warunkują odnowienie domeny terminowym uiszczaniem płatności, zaś Abonent nie spełnił tego warunku, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie danej domeny bądź utratę prawa do nazwy domeny.

   4.2.3. Serwis w sytuacji braku Odnowienia Usługi rejestracji oraz obsługi domen, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przez Abonenta prawa do nazwy domeny.  5. Prawa i obowiązki


  5.1. Prawa i obowiązki Serwisu


   5.1.1. Serwis zobowiązuje się do świadczenia wszystkich Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przy zastosowaniu cen ustalonych w Cenniku bądź na podstawie zawartej indywidualnej Umowy.

   5.1.2. Dodatkowe Usługi dodatkowe są możliwe do realizacji po dokonaniu określonej Umową/Cennikiem wpłaty, w terminie określonym Umową/Regulaminem.

   5.1.3. Serwis zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad prowadzonymi Usługami, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w konfiguracji tych Usług, zwłaszcza w przypadku wystąpienia problemów z działaniem bądź konieczności aktualizacji oprogramowania ( w tym wprowadzenia udoskonaleń na życzenie Klienta).

   5.1.4. Serwis dołoży wszelkich możliwych starań, by zapewnić nieprzerwane i właściwe działanie Usług. W przypadku planowanego, czasowego odłączenia dostępu do serwisu bądź części Usług, Serwis poinformuje Abonentów 48 godzin przed planowanym czasowym odłączeniem dostępu na podany adres e-mail wiadomości o tym zdarzeniu lub poinformuje o nim na stronie Serwisu, podając jednocześnie przyczynę czasowego braku dostępu do Usługi/Usług. Serwis nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usług, których przyczyna leży po stronie Rejestratora lub innych przyczyn niezależnych od Operatora (np. skutki regionalnych problemów technicznych, skutki zmian pogodowych, siła wyższa itp.)

   5.1.5. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy ujawnione zostanie podanie nieprawdziwych/ niepoprawnych/niepełnych danych Abonenta oraz w razie samowolnego dokonania przez Abonenta zmian swoich danych w Rejestrze, Serwis ma prawo i możliwość do wezwania Abonenta by złożył wyjaśnienia, uzupełnił dane bądź wprowadził zmiany w danych w terminie do 3 dni. Brak zastosowania się do tego terminu i dokonania wymaganych czynności będzie skutkował zablokowaniem dostępu do Usług lub wypowiedzeniem Umowy.

   5.1.6. Serwis zastrzega sobie prawo do:

   - wysyłania na podane konta poczty e-mail komunikatów, informacji związanych z funkcjonowaniem Usług i Serwisu, a także listów informujących o bieżących działaniach prowadzonych przez/w Serwisie związanych ze świadczeniem Usług przez Serwis, które to informacje nie są informacją handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

   - natychmiastowego (określonego Regulaminem/Umową) ograniczenia bądź wstrzymania świadczenia Usługi świadczonej na podstawie Umowy abonamentowej, jeżeli przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Abonent nie ureguluje opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy,

   - natychmiastowego, automatycznego zablokowania świadczenia Usługi/Usług, w sytuacji gdy Abonent nie dostosuje się do warunków Umowy, przekroczy parametry wynikające z Umowy dotyczącej określonej Usługi.

   5.1.7. Zawarte w Regulaminie ustalenia nie wyłączają prawa Serwisu do dochodzenia od Abonenta odszkodowania na zasadach ogólnych w razie zaistnienia sytuacji będącą jakąkolwiek szkodą dla Serwisu.


  5.2. Prawa i obowiązki Kontrahenta/Abonenta


   5.2.1. Kontrahent/Abonent zobowiązany jest podczas korzystania z Usług Serwisu do postępowania w tej sferze zgodnie z przepisami prawa, z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, respektowania praw osób trzecich, a także stosowanie się do postanowień i warunków Regulaminów.

   5.2.2. Usługi Serwisu nie mogą być udostępniane osobom trzecim, bez zgody ze strony Serwisu. Zabroniona jest zarówno odsprzedaż, jak i nieodpłatne udostępnianie Konta Abonenta/Usług bez poinformowania i uzyskania zgody ze strony Serwisu. W wypadku, gdy dojdzie do takiej sytuacji Serwis może w trybie natychmiastowym zablokować korzystanie z usług przez takiego Kontrahenta/Abonenta i domagać się wyrównania ewentualnych strat wynikających z takiego działania Kontrahenta/Abonenta. Usługi Serwisu mogą być wykorzystywane tylko do prezentacji prywatnych/własnych treści Abonenta (zgodnych z przepisami prawa).

   5.2.3. Serwis nie odpowiada za treści prezentowane przez Abonenta przy wykorzystaniu Usług i Serwisu. Abonent jest jedyną jednostką odpowiedzialną za prezentację treści. Abonent korzysta na własną odpowiedzialność ze wszystkich informacji, danych, oprogramowania czy rozwiązań technicznych proponowanych/prezentowanych przez Usługi i Serwis.

   5.2.4. Zabronione jest:

  • przeciążanie Serwisu poprzez nadmierne obciążenie sieci i serwerów Serwisu;
  • przesyłanie z wykorzystaniem Serwisu poczty e-mail seryjnie/masowo;
  • przekazywanie wirusów komputerowych;
  • wszelkie działania niezgodne z prawem i łamiące prawa osób trzecich;
  • działania uciążliwe dla innych Użytkowników bądź funkcjonowania Serwisu.

   5.2.5. W wypadku niestosowania się do ustaleń prawa polskiego, Regulaminu, dobrych obyczajów Serwis może wezwać Kontrahenta/Abonenta naruszającego w/w prawa/zasady do zmiany postępowania w terminie do 12 godzin. Jeżeli po upływie tego terminu sytuacja nie ulegnie oczekiwanej przez Serwis zmianie - Serwis może w trybie natychmiastowym zablokować świadczenie usług wobec tego Kontrahenta/Abonenta. W sytuacji łamania prawa, działania na szkodę innych użytkowników Serwisu, bądź samego Serwisu przez Kontrahenta/Abonenta, Serwis może w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadamiania Kontrahenta/Abonenta – przerwać świadczenie usług oraz powiadomić odpowiednich przedstawicieli prawa o popełnionym przestępstwie. Na wniosek odpowiednich Organów prawa może również ujawnić dane osobowe Abonenta/Kontrahenta.

   5.2.6. Kontrahent/Abonent lub/i osoba przez niego uprawniona do zarządzania Kontem Abonenta jest zobowiązany do utrzymywania pełnej poufności danych dostępowych (login, hasło, dane osobowe). Serwis nie jest odpowiedzialny za dostęp osób nieupoważnionych do Konta Abonenta, który wynika z niestarannego zabezpieczenia/ przechowywania/udostępniania danych dostępowych przez Kontrahenta/Abonenta bądź osoby przez Abonenta/Klienta uprawnione do korzystania z Konta Abonenta.

   5.2.7. Kontrahent/Abonent ma prawo proponować rozwiązania, które mogą usprawnić/udoskonalić działanie Serwisu. Serwis nie jest zobowiązany do odpowiedzi na w/w propozycje.

   5.2.8. Kontrahent/Abonent w wypadku zmiany danych zobowiązany jest do informowania Serwisu o każdej takiej zmianie, zwłaszcza o zmianie adresu korespondencyjnego e-mail, który jest głównym kanałem komunikacyjnym między Klientem a Serwisem. Doręczenie korespondencji na dotychczasowe konto e-mail bądź adres korespondencyjny Abonenta zostaje uznane za dokonane. Serwis nie odpowiada za konsekwencje wynikające z zaniedbania Abonenta/Klienta i niepoinformowanie o zmianie danych osobowo – adresowych.  6. Płatności i rozliczenia


   6.1. Świadczenie Usług, a także Odnowienie ich świadczenia Usług uzależnione jest od aktualnego Cennika lub/i indywidualnej Umowy oraz postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

   6.2. Przez moment dokonania wpłaty (a tym samym moment, w którym jest możliwe rozpoczęcie świadczenia Usług bądź ich kontynuacja), rozumie się zaksięgowanie wpłaty dokonanej przez Kontrahenta/Abonenta na koncie Serwisu. Kontrahent/Abonent jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż czas konieczny do dokonania przelewu/wpłaty/autoryzacji karty płatniczej może spowodować opóźnienie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w godzinach urzędowania i wyłącznie w ciągu dni roboczych. Za dzień wpłaty uznaje się datę zaksięgowania tej wpłaty na rachunku bankowym Serwisu.

   6.3. Kontrahent/Abonent zlecając realizację zamówienia zobowiązuje się jednocześnie do terminowego wnoszenia wszelkich koniecznych/ustalonych opłat z tytułu świadczonych przez Serwis Usług, na podstawie przedstawionej faktury pro-forma. Brak pełnej wpłaty może skutkować blokadą Usługi/Usług. Za skutki zaprzestania realizacji Usług przez Serwis, jeżeli przyczyną braku tej realizacji jest brak lub niepełna wpłata za Usługi – ponosi wyłącznie Kontrahent/Abonent .

   6.4. Po dokonaniu pełnej wpłaty przez Kontrahenta/Abonenta wystawiana jest faktura VAT na podstawie danych wprowadzonych przez Abonenta w indywidualnym Koncie Abonenta. Za brak aktualnych danych i wynikające z tego konsekwencje – odpowiedzialny jest wyłącznie Kontrahent/Abonent. Kontrahent/Abonent wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Operatora bez podpisu odbiorcy na podstawie złożonych zamówień.

   6.5. Opłata za świadczone Usługi musi być zrealizowana na rachunku bankowym wskazanym przez Serwis. Wszelkie koszty związane z realizacją każdego rodzaju płatności za Usługi/Usługę ponosi wyłącznie Kontrahent/Abonent.

   6.6. W sytuacji braku możliwości realizacji danej Usługi/Usług potwierdzonego przez Serwis, Kontrahent/Abonent ma prawo do przeniesienia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych Usług świadczonych przez Serwis bądź do zwrotu całej lub części kwoty (w zależności od tego czy usługa została częściowo zrealizowana, czy też nie została zrealizowana) na konto wskazane przez Kontrahent/Abonent w Polsce. Prawo to nie ma zastosowania jeśli brak realizacji Usługi wynika z niedostarczenia w odpowiednim terminie danych koniecznych do realizacji Usługi, gdy nie zostaną spełnione wymogi rejestracyjne, bądź z przyczyn niezależnych od Operatora.

   6.7. W sytuacji braku możliwości realizacji danej Usługi/Usług, Serwis może dokonać zwrotu całej kwoty lub części kwoty wpłaconej na poczet wykonania Usługi/Usług przy czym kwota ta może być pomniejszona o koszty administracyjne bądź/i prowizje podmiotów, które finalizowały transfer pieniężny (np. opłaty za przelew itp.).

   6.8. Użytkownik zleca realizację Usługi przed upływem 10 dni, o którym jest mowa w art.7 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000r. Nr 22 poz. 271).

   6.9. W zakresie rejestracji domen Serwis współpracuje z serwisami Domeny.tv oraz eNom, Inc. Zmiany w płatnościach mogą zatem być uwarunkowane działaniami wymienionych serwisów w tej sferze.

   7.0. W przypadku, gdy  Serwis No-IP.pl jest pośrednikiem w świadczeniu usługi - nie ma możliwości zwrotu w/w płatności. Zwrot płatności jest możliwy, jeśli usługi są bezpośrednio świadczone przez Serwis No-IP.pl.  7. Odpowiedzialność Operatora


   7.1. Odpowiedzialność Operatora odnośnie świadczonych Usług regulowana jest przez obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz 1204 z późn. zm.), a określone w ust. 1-3 ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą usług świadczonych na rzecz w/w konsumentów.

   7.2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Kontrahenta/Abonenta które powstały w wyniku:

   - niewłaściwego korzystania z Usług/Usługi, oprogramowania przez Kontrahenta/Abonenta bądź awarii jego sprzętu;

   - braku aktualnych danych/informacji ze strony Kontrahenta/Abonenta lub podania przez niego nieprawdziwych/niepełnych danych/informacji;

   - łamania/przekroczenia/naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu przez Kontrahenta/Abonenta,

   - działania sił wyższych;

   - odmowy wykonania usługi/działania przez Rejestratora/Organizacje prowadzące rejestr;

   - nieprawidłowego korzystania przez Kontrahenta/Abonenta z przekazanych danych autoryzacyjnych;

   - pobrania i efekty wykorzystania przez Kontrahenta/Abonenta informacji/materiałów/oprogramowania z sieci Internet;

   - udostępniania/niewłaściwego zabezpieczenia przez Kontrahenta/Abonenta osobom trzecim danych dostępowych do Konta Abonenta;

   - niewłaściwego wskazania wyszukiwarki domen.

   7.3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie/niepowodzenie podczas rejestracji domeny z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta/Abonenta.

   7.4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zablokowanie/ usunięcie domeny przez Organizację prowadzącą rejestr z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta/Abonenta bądź samego Rejestratora.

   7.5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób prezentacji, wykorzystania danych umieszczonych w bazach WHOIS należących do Organizacji prowadzących rejestry.

   7.6. Odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Kontrahenta/Abonenta , ograniczenie to nie dotyczy jedynie Konsumenta, wobec którego Serwis ponosi ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

   7.7. W zakresie rejestracji domen Serwis współpracuje z serwisami Domeny.tv oraz eNom, Inc. Działanie części funkcjonalności uzależnione jest zatem bezpośrednio m.in. od stanu technicznego wymienionych serwisów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z usterek technicznych wymienionych serwisów - problemy oraz utrudnienia w dostępie do usług.  8. Transfery domen od innych Operatorów


   8.1. Przeniesienie (transfer) domeny/domen od innego Operatora jest bezpłatne,chyba że cennik w danym wypadku stanowi inaczej.

   8.2. Transfer domeny/domen zachowuje jej dotychczasowy okres ważności.

   8.3. Warunkiem przeniesienia domeny/domen jest zastosowanie przez Klienta odpowiednich danych autoryzacyjnych dla danej domeny/domen, a także opłacenie na rzecz Serwisu przedłużenia okresu ważności według aktualnego Cennika.  9. Zmiany danych Abonenta lub Abonenta


  9.1. Dane Abonenta


   9.1.1. Jeżeli podczas trwania umowy ulegną zmianie dane danych Kontrahenta/Abonenta, jest on zobowiązany do poinformowania Serwisu o tym fakcie oraz do możliwie najszybszej aktualizacji tych danych.

   9.1.2. W sytuacji, zmiany danych przez Kontrahenta/Abonenta i braku poinformowania o tym fakcie Serwisu, Serwis ma prawo do uzyskania od Kontrahenta/Abonenta podania aktualnych danych w terminie określonym postanowieniami Regulaminu.

   9.1.3. Serwis ma prawo do uzyskania od Kontrahenta/Abonenta przedstawienia dokumentów potwierdzających aktualne dane Abonenta.

   9.1.4. Kontrahent/Abonent może mieć tylko jedno bezpłatne konto w Serwisie. W wypadku posiadania przez Kontrahenta/Abonenta więcej niż jednego konta, administrator Serwisu ma prawo bez uprzedzenia usunąć wszystkie konta w/w Kontrahenta/Abonenta.


  9.2. Zmiana Kontrahenta/Abonenta


   9.2.1. Zmiana Abonenta, czyli przeniesienie wszelkich praw i obowiązków na podmiot zastępujący Abonenta może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Serwisu. Kontrahent/Abonent lub podmiot zastępujący abonenta są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia Serwisu o zawarciu umowy dot. przeniesienia praw i obowiązków.

   9.2.2. Serwis może wymagać od podmiotu zastępującego Abonenta dostarczenia niezbędnych, pełnych danych, a także dokumentów (kopii) potwierdzających te dane.

   9.2.3. W sytuacji, gdy wskazane dane nie zostaną uzupełnione/potwierdzone odpowiednimi dokumentami w terminie 7 dni roboczych - Serwis może odmówić zmiany Kontrahenta/Abonenta.

   9.2.4. Wprowadzenie danych może zostać przeprowadzone przez Konto Abonenta, bądź jeśli Serwis uzna to za konieczne – innymi, ustalonymi drogami korespondencyjnymi.

   9.2.5. Podmiot zastępujący Abonenta zobowiązany jest do przestrzegania dotychczasowych ustaleń zawartych w Umowie, Regulaminie i Cenniku.

   9.2.6. Serwis przeprowadza zmianę Abonenta w terminie 7 dni roboczych od daty spełnienia wymaganych warunków ( w tym wprowadzenia danych).  10. Ochrona danych osobowych


   10.1. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Kontrahent/Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ( w tym przetwarzanie danych w przyszłości) przez administratora Serwisu , w celach realizacji Umowy, promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, bazach danych, bazy WHOIS, Rejestru domen, skorowidzach, księgach oraz innych zbiorach danych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez CONSERIT oraz udostępniania ich podmiotom współpracującym z CONSERIT.

   10.2. Kontrahent/Abonent oświadcza, że jest poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych, a także ich poprawienia/uzupełnienia.

   10.3. Podanie danych przez Kontrahenta/Abonenta jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.

   10.4. Kontrahent/Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od CONSERIT informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).

   10.5. Kontrahent/Abonent oraz Serwis zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści korespondencji.

   10.6. Kontrahent/Abonent oświadcza, iż wyraża zgodę na przesłanie przez Serwis, a następnie wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

   10.7. Operator za zgodą Kontrahenta/Abonenta ma prawo do publikacji podstawowych danych Kontrahenta/Abonenta na liście referencyjnej Operatora (nazwa firmy, adres www firmy).

   10.8. Użytkownik może wyrazić zgodę/chęć na otrzymywanie materiałów reklamowych od podmiotów innych niż Serwis.


  11. Reklamacje


   11.1. Kontrahent/Abonent w wypadku konieczności zgłoszenia reklamacji w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Usług/Usługi powinien przesłać reklamację na adres siedziby Serwisu w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko lub/i nazwa Kontrahenta/Abonenta, poprawny login klienta, adres do korespondencji, pełna nazwa świadczonej usługi, zarzuty reklamacyjne oraz ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji (oczekiwania) a także podpis osoby uprawnionej.

   11.2. Serwis rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania, pod warunkiem, iż w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte będą wszystkie dane wymienione w punkcie 11.1. W takim wypadku postępowanie reklamacyjne po stronie Operatora zostanie zakończone w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania pisma/dokumentu, który stanowi uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

   11.3. W wypadku braku rozpatrzenia reklamacji lub nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni roboczych od daty jej otrzymania, Kontrahent/Abonent ma prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  12. Rozwiązanie Umowy


   12.1. Umowa dotycząca świadczenia Usług przez Serwis zawarta z Kontrahent/Abonentem może zostać rozwiązana w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

   12.2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego danej Usługi.

   12.3. Wypowiedzenie Umowy w formie pisemnej powinno zostać dostarczone na adres siedziby Serwisu listem poleconym 30 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.

   12.4. Kontrahent/Abonent który jest Konsumentem ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony, stosując miesięczny okres wypowiedzenia, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 217 z późn. zm.).

   12.5. Kontrahent/Abonent, który jest Konsumentem ma prawo, (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 217 z późn.zm.), odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy. By zastosować się do tych ustaleń w określonym terminie należy wysłać listem poleconym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.  13. Rozstrzyganie sporów


   13.1. W sytuacji, gdy zaistnieje spór wynikający z realizacji Umowy zawartej między Serwisem a Kontrahentem/Abonentem, który nie jest Konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd w Krakowie miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Serwisu.

   13.2. W sytuacji, gdy zaistnieje spór wynikający z realizacji Umowy zawartej między Serwisem a Kontrahentem/Abonentem, który nie jest Konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.  14. Postanowienia końcowe


   14.1. Serwis ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu.

   14.2. Serwis poinformuje o zmianie/wprowadzeniu nowego Regulaminu i planowanej dacie tej zmiany do 14 dni przed jej wprowadzeniem, za pomocą wiadomości przekazanej drogą mailową lub/i na stronie www Serwisu.

   14.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego.

   14.4. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 15.XI.2010 roku, to jest z dniem publikacji na stronie internetowej i od tego dnia będzie miał zastosowanie.

   14.5. Klient/Abonent oświadcza, iż jest świadomy skutków, a w tym i zagrożeń związanych z korzystaniem z usług internetowych, a także o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia danych (np. użycia haseł o wysokim poziomie bezpieczeństwa, zawierających duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne), ochrony przed ingerencją osób trzecich, odpowiednim zabezpieczeniem antywirusowym oraz niebezpieczeństwem korzystania z nieznanych źródeł oprogramowania.